Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande först då antagningsbesked erhållits. Anmälningsavgiften på 2000:- förfaller tre veckor efter meddelande om antagning och resterande kursavgift skall vara oss tillhanda en månad före kursstart. Utebliven betalning betraktas ej som avanmälan. Vid förfrågningar skall beteckningen på sökt kurs uppges. Vi rekommenderar alla elever att teckna en olycksfallsförsäkring om det inte ingår i hemförsäkringen.

Avbeställning

  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före den aktuella kursens första dag återbetalas inbetalt belopp med avdrag för expeditionsavgift 400 kr.
  • Vid avbeställning senare än som ovan angivits men tidigare än 30 dagar före den aktuella kursens första dag är anmälningsavgiften förverkad.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 7 dagar före den aktuella kursens första dag har SXK Seglarskola rätt att tillgodoräkna sig 50 % av kursens hela pris.
  • Vid avbeställning senare än 7 dagar före den aktuella kursens första dag har SXK Seglarskola rätt att tillgodoräkna sig kursens hela pris.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan tecknas till en merkostnad.

I kursens pris ingår ej avbeställningsskydd. Om eleven markerat att avbeställningsskydd önskas debiteras detta. Med undantag för kostnaden för själva avbeställningsskyddet är eleven då skyddad mot avbeställningskostnader.

Detta skydd gäller vid avbeställning på grund av dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar eleven själv, hans/hennes maka/make, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken eleven sammanbor under äktenskapsliknande former.

Vid avbeställning skall företes läkarintyg av ojävig läkare av vilket skall framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avbeställning skall göras före kursens första dag och läkarintyg omedelbart tillsändas: SXK Seglarskola, Talattagatan 24, 426 76 Västra Frölunda.

Antagningsförfarande

Deltagarplatserna börjar fördelas vid ett fastslaget datum. Tidigast några veckor efter detta får du besked om antagning eller om du står på reservplats.

I kurspriset ingår

Helpension,tre mål mat och mellanmål varje dag. Påmönstringsdagen serveras enklare lunch, och middag. Avmönstringsdagen serveras frukost och lunch. I priset ingår även litteratur och anteckningsmaterial.

Kursinformation

Besättningslista och utrustningslista skickas ut 10 dagar innan kursstart. Där anges även kajplats samt klockslag för på- och avmönstring för kursen.

Ändring i seglingsprogrammet.

SXK Seglarskola förbehåller sig rätten att ändra i seglingsprogrammet, i vilket fall berörda deltagare meddelas.

Pass

På grund av Schengenavtalet skall pass medföras på alla seglingar.